Asociația Studenților Fran­cofo­ni din Iași (ASFI) or­ga­nizează în peri­oa­da 1 mar­tie – 11 aprilie cea de-a XII-a ediție a concursului bilingv de cre­a­ție literară „Echos fran­cophones”. Con­cursul este bilingv, în limba ro­mâ­nă și în limba franceză, și propu­ne atît studenților, cît și elevilor să se înscrie cu un număr nelimitat de pro­ze scurte sau po­ezii, pe care trebuie să le trimită la adresa de e-mail ­echosfran­­[email protected], pînă pe 31 martie.

Prin­tre temele orientative pe care tinerii le pot aborda, se numără: o­rașul, pier­deri, decizii, noduri, b­a­zar. „Pot spune că, pe de o parte o­fe­rim o rampă de lansare pentru ti­ne­ri, indiferent de na­țio­na­litate, ta­len­ta­ți, cărora le place să scrie poezie sau proza scur­tă. Pe de altă parte, prin ca­racterul bilingv al concur­­sului, pro­mo­văm francofonia și ri­di­căm șta­che­ta, deschi­zînd posibilitatea de ex­­primare către tineri din toată lu­mea”, a declarat Irina Brînză, pre­șe­dintele ASFI.

Anul acesta, proiectul presu­pu­ne și două ateliere de creație li­te­ra­ră, ca­re vor avea drept subiecte po­e­zia con­tem­porană și proza scurtă ro­mâ­nească. Astfel, fondato­rul revistei de po­ezie „Subcapitol”, Laurențiu Ion, va fi invi­­tatul primului atelier, ca­re va a­vea loc pe 23 martie, la Ca­­sa Me­mo­ri­ală „Vasile Pogor” din Iași. La cel de-al doi­lea, care se va des­fă­șu­ra pe 29 martie, la Institutul Francez din Iași, va veni Florin Iaru, fondatorul sin­­gurei reviste de pro­ză scurtă din Ro­­mânia – „iocan”.

Cîștigătorii competiției literare vor fi premiați pe da­ta de 11 a­pri­li­e, atunci cînd va avea loc Gala „Echos Fran­­cophones”, la Institutul Fran­cez din Iași. Aceștia vor fi de­semnați în ur­ma unei jurizări care se va des­fă­șu­ra în pe­rioada 1 – 5 aprilie și care va fi re­alizată de către profeso­­ri ai catedrelor de limbă română și limbă fran­ceză ai U­ni­versității „Alexandru I­oan Cuza” din Iași.